Kořenského 15/1107, 150 00 Praha 5

+420 257 312 083

 

akrhk@akrhk.cz

David Svoboda, LL.M.